Προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου για τα οχήματα που δεν πέρασαν ΚΤΕΟ

 http://freshsnews.blogspot.com/2015/12/28-KTEO-CARS.html
Προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ να το πράξουν, για να μην επιβαρυνθούν με το πρόστιμο 150 ευρώ.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή σε όσους εντοπίζονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να μην έχουν περάσει από τον τεχνικό έλεγχο το όχημά τους για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Η απόφαση προβλέπει ότι το πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες οχημάτων να γλιτώσουν το πρόστιμο, περιγράφει τη διαδικασία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό των παραβατών και προαναγγέλλει τα πρώτα ηλεκτρονικά «ραβασάκια» τον Φεβρουάριο, όταν και θα αναρτηθούν στην ενότητα «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του Taxisnet και θα εισπραχθούν, εφόσον δεν πληρωθούν, με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό σημαίνει ότι αφενός στο πρόστιμο των 150 ευρώ θα επιβάλλονται προσαυξήσεις και αφετέρου ότι θα μπορεί η ληξιπρόθεσμη πλέον οφειλή να πυροδοτήσει κατασχέσεις ή και τυχόν απώλεια ρύθμισης.

Αναλυτικά η απόφαση

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. Οχήματα: Τα οχήματα του Παραρτήματος I της αριθμ. 37566/5116/10/2012 (Β' 87) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ».

2. Εγγεγραμμένα στην Ελλάδα οχήματα: Τα οχήματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τα οποία ταξινομήθηκαν (εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας και χορηγήθηκαν κρατικές πινακίδες) από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας.

3. Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος: Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται στα οχήματα του Παραρτήματος I της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης και με την αναφερόμενη σε αυτό, συχνότητα ελέγχου.

4. Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου:

α. Για οχήματα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ως καινούργια, μία εβδομάδα μετά από την συμπλήρωση ενός (1) έτους ή τεσσάρων (4) ετών αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. 

β. Για οχήματα εφοδιασμένα από ΚΤΕΟ της χώρας με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) (χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις), μία (1) εβδομάδα μετά την αναγραφόμενη στο Δ.Τ.Ε. ημερομηνία επόμενου ελέγχου,

γ. Για οχήματα των οποίων η υποχρέωση για πρώτο περιοδικό τεχνικό έλεγχο δημιουργήθηκε με πρόγραμμα πρόσκλησης που εκδόθηκε από αρμόδια Υπηρεσία των Περιφερειών της χώρας, μετά την τεθείσα κατά περίπτωση προθεσμία.

5. Φορολογική Διοίκηση: η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2
Επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες των εκπρόθεσμων σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον έξι (6) μηνών 


Στους ιδιοκτήτες οχημάτων, για τα οποία παρέρχεται χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Ο.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε όσους οφείλουν το ανωτέρω πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2696/1999 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και αντιστρόφως, σε όσους επιβάλλεται το προαναφερθέν πρόστιμο του ν. 2696/1999, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ του παρόντος άρθρου.

Χρόνος επιβολής του προστίμου είναι η επομένη ημέρα της συμπλήρωσης του εκπροθέσμου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της διασταύρωσης και της έκδοσης της πράξης και το πρόστιμο οφείλεται ακόμη και αν μέχρι τη βεβαίωσή του στη φορολογική διοίκηση έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος στα οχήματα.

Άρθρο 3
Εκπρόθεσμος περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α 49) 


1. Το πρόστιμο του προηγουμένου άρθρου δεν επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, ήτοι έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015.

2. Περαιτέρω, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον προσκομίσουν τα οχήματα τους, εντός των ακολούθως αναφερομένων προθεσμιών, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

2. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:

α. Έως και τις 20-10-2015, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α' 49), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 8ης Οκτωβρίου 2015 (Α' 127) και ισχύει,

β. Έως και τις 31-10-2015, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014.

γ. Έως και τις 30-11-2015, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου θα έχει παρέλθει από 01-01-2015 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.

3. Το κατά τα ανωτέρω μειωμένο πρόσθετο ειδικό τέλος καταβάλλεται στα ΚΤΕΟ της χώρας πριν τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου μαζί με το προβλεπόμενο για την κατηγορία του οχήματος τέλος διενέργειας του ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων της ανωτέρω παρ. 1, οι οποίοι δεν θα τηρήσουν τις ως άνω καταληκτικές προθεσμίες αλλά θα προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μετά το πέρας αυτών και έως τις 31-12-2015, θα καταβάλλουν, όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν πρόσθετο ειδικό τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των έξι (6) μηνών.

Εφόσον δε, παρέλθει και η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να έχουν προσκομίσει τα οχήματα τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τότε, πέραν του ότι είναι υπόχρεοι καταβολής του αναλογούντος πρόσθετου ειδικού τέλους, τους επιβάλλεται το πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4
Εκπρόθεσμος περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που δεν υπάγονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α'49) 


Οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία το χρονικό διάστημα των κατ' ελάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρέρχεται μετά το πέρας ενός μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (Α'/14-08-2015), ήτοι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015, δεν υπάγονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α'49) και υπόκεινται στην επιβολή του προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Εντοπισμός των ιδιοκτητών, εκπρόθεσμων όσον αφορά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων 


1. Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οχημάτων στα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών (Δ.Α.Σ.Λ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία:

α. Το αρχείο των οχημάτων για τα οποία επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας το οποίο τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών,

β. Το αρχείο των οχημάτων τα οποία είναι δηλωμένα ως κλεμμένα σε αστυνομικές αρχές της χώρας και τηρείται στη ΔΑΣΛΕ.

γ. Το αρχείο των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στη ΔΑΣΛΕ.

δ. Το αρχείο των ΕΙΧ και των μοτοσικλετών που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών,

ε. Το αρχείο δελτίων περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων που τηρείται επη ΔΑΣΛΕ.

2. Η επεξεργασία συνίσταται στη με ηλεκτρονικό τρόπο εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας, στα στοιχεία των προαναφερθέντων αρχείων.

3. Από την επεξεργασία των στοιχείων παράγεται ηλεκτρονικό αρχείο που κατ' ελάχιστον περιέχει για κάθε όχημα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών εφόσον υπάρχουν, αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, ημερομηνίες περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχήματος, καθώς και χρόνο επιβολής του προστίμου της παρούσας.

4. Από το αρχείο που παράγεται, η Δ.Α.Σ.Λ.Ε. εξαιρεί τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, λόγω μη συμπερίληψης τους (μη πρόσκλησης τους) στα εκδοθέντα για τις οικείες συγκοινωνιακές περιοχές προγράμματα πρόσκλησης και δύνανται να εντοπιστούν μαζικά με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο την τιμή πεδίου, η οποία ανήκει σε προκαθορισμένη λίστα τιμών.

Για το σκοπό αυτό, αποστέλλεται στη Δ.Α.Σ.Λ.Ε. από τη Δ.Ε.Ο.Ε. αρχείο, στο οποίο παρατίθενται τα στοιχεία των οχημάτων για τα οποία προκύπτει από τα προγράμματα πρόσκλησης που εκδίδονται ανά την επικράτεια, ότι δεν είναι υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο έως και την ημερομηνία διενέργειας από τη Δ.Α.Σ.Λ.Ε. της διαδικασίας εντοπισμού.

5. Το ηλεκτρονικό αρχείο ιδιοκτητών οχημάτων που προκύπτει μετά και την εξαίρεση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αποστέλλεται από τη Δ.Α.Σ.Λ.Ε. στη Δ.Ε.Ο.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αρχής γενομένης από το έτος 2016, τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος.

Ειδικότερα, για την πρώτη εφαρμογή έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και για δεύτερη φορά έως το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

6. Η Δ.Ε.Ο.Ε. εξαιρεί από το παραγόμενο κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αρχείο, τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω εξαίρεσης - παράτασης υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων της οικείας συγκοινωνιακής περιοχής με απόφαση αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. III του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (Α' 40).

Άρθρο 6
Βεβαίωση προστίμου στη Φορολογική Διοίκηση 


1. Η Δ.Ε.Ο.Ε. εκδίδει (συγκεντρωτική) πράξη επιβολής προστίμου για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων οι οποίοι κατά τη διαδικασία του προηγουμένου άρθρου εντοπίζονται εκπρόθεσμοι σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στην οποία αναφέρεται το ύψος του προστίμου και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου (Κ.Α.Ε.) στον οποίο θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται το πρόστιμο. Η πράξη διαβιβάζεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. με συνημμένο το σχετικό αρχείο που παράγεται κατά τα αμέσως ως άνω οριζόμενα.

2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αναρτά την πράξη επιβολής προστίμου στο λογαριασμό των υπόχρεων στο TaxisNet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και με επιστολή γνωρίζει στους ιδιοκτήτες των οχημάτων την επιβολή του προστίμου και τους καλεί να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής.

Η επιστολή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση των ιδιοκτητών των οχημάτων και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της.

3. Με την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, η Δ.Ε.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις προβληθείσες αντιρρήσεις, εάν απαιτείται, τροποποιεί την πράξη επιβολής προστίμου και αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά χρηματικό κατάλογο, ήτοι το αρχικώς αποσταλέν αρχείο τροποποιημένο ως προς τη διαγραφή των στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων, των οποίων οι προβληθείσες αντιρρήσεις γίνονται δεκτές, προκειμένου να βεβαιωθούν οι σχετικές οφειλές κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, δημιουργεί δεύτερο ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων που προέβαλαν αντιρρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές, το οποίο διαβιβάζει στη Δ.Α.Σ.Λ.Ε.

4. Μετά την καταχώρηση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης των εν λόγω προστίμων και στην περίπτωση που προκύψει έκπτωση εσόδου, η Δ.Ε.Ο.Ε. συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 98 κ' επ. του π.δ. 16/89 ΦΕΚ Α'6, όπως ισχύει.

5. Οι οφειλές βεβαιώνονται στον Κ.Α.Ε. 3739.

Άρθρο 7
Προβολή αντιρρήσεων 


1. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για την επιβολή του προστίμου των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες στην αρμόδια κατά τα επόμενα υπηρεσία, κάνοντας χρήση ειδικού εντύπου (υποβολής αντιρρήσεων), συνοδευόμενου με τα τυχόν κατάλληλα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία.

Η αρμόδια υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων εξετάζει τη βασιμότητά τους και αποστέλλει σε Δ.Ε.Ο.Ε. μέσω fax και ακολούθως πρωτότυπα το αιτιολογημένο αποτέλεσμα της εξέτασης βασιμότητας των αντιρρήσεων.

2. α) Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αντιρρήσεων είναι:

i) Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. (το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους), σε περίπτωση που το όχημα που εντοπίζεται εκπρόθεσμο σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο είχε τεθεί προ του χρόνου επιβολής του προστίμου σε ακινησία.

ii) Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως π.χ. στην περίπτωση οχήματος του οποίου, είτε έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας (αλλαγή κατόχου, απόσυρση οχήματος, μη οριστική διαγραφή οχήματος κ.ο.κ.), είτε εμπίπτει στην σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 έννοια της ανωτέρω βίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται μη υπόχρεος καταβολής του προστίμου ο φερόμενος ως ιδιόκτητης του οχήματος.

β) Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων λόγω βεβαίωσης προστίμου για όχημα με αναγραφή λανθασμένων στοιχείων στο Δ.Τ.Ε., ο πολίτης απευθύνεται στο ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)

Το ΚΤΕΟ κάνει την απαιτούμενη διόρθωση δεδομένων του Δ.Τ.Ε., εκτυπώνει το διορθωμένο Δ.Τ.Ε., το χορηγεί στον πολίτη και αποστέλλει άμεσα το αρχείο xml στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου, ενημερώνοντας παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Δ.Ε.Ο.Ε.

Η Δ.Ε.Ο.Ε. ακολούθως ελέγχει την αποκατάσταση της ορθότητας των δεδομένων του Δ.Τ.Ε. στο μηχανογραφικό σύστημα και διαγράφει τα στοιχεία του απαλλαχθέντος πολίτη από το αρχικό αρχείο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Newsroom ΔΟΛ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Συνολικές προβολές σελίδας

 

Στηρίξτε την προσπάθεια μας!

H Fresh News είναι μια μή κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στα μέλη αλλά και στούς επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται απο χορηγίες - δωρεές των μελών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο απόκτηση ή διεκδίκηση ξεχωριστών προνομίων. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα. Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιό ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.

Σου αρέσει το Blog ?Βάλε το e-mail σου να σου στέλνουμε κάθε μερα

Fresh News Achive

Find Us On Facebook

Link to us

Αν σας αρέσει αυτό το blog , βαλτετο στο site σας.Προαιρετικά χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης Widget για να προσθέσετε αυτό το σύνδεσμο στο Blogger blog σας.

Blogger templates

Powered By | blogger widgets

Translate...

Fresh News
Webutation

About

Ετικέτες

ΑΓΓΛΙΑ Αγιος Βαλεντίνος αγρότες αθλητικό μάρκετινγκ Αθλητισμος Αμερικη Αμφίπολη ΑΝΕΞΉΓΗΤΑ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ Αξίες απεργίες Αποκαλυψεις αποκριες Αρχαια Ελλαδα-Ancient Hellas Αστεια αστυνομια Αυτοκίνητο Βαρουφάκης Γερμανια ΓΥΝΑΙΚΑ Δημοψήφισμα Διακοπες Διακόσμηση Διάστημα Διατροφη ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δικαιοσύνη ΔΝΤ εγκλημα ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδήσεις εκδηλωση Εκκλησια ΕΚΛΟΓΕΣ Εκλογές 2012 Εκλογές 2013 Εκλογες 2015 Εκπαιδευση Έκτακτα Ελλαδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ενδιαφέροντα ΕΝΦΙΑ εξελιξη Επιστημες ΕΠΙΣΤΗΜΗ Εργασία ΕΡΤ Ευρ.Ενωση ΕΥΧΑΙΤΗΡΙΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ Ζώα Ζώδια Ζωή Κωνσταντοπούλου Ηθη κ Εθιμα ΙΣΤΟΡΙΚΑ Ιστοριούλες Καθαρά Δευτέρα ΚΑΙΡΟΣ καλοκαιρι καρναβάλι Κίνα Κοινωνια Κορέα Κόσμος ΚΡΙΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ Κυνηγι Κύπρος Λαφαζάνης ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 Μακεδονία Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μεταναστευτικο μνημονίο ΜΟΔΑ Μουντιαλ 2014 ΜΟΥΣΙΚΗ Μπαλτακος ΝΔ ΝΔ-ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ νεα ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Νομοθεσια Ντόναλντ Τραμπ Οικολογία Οικονομία Ολυμπιακή Φλόγα Ομορφιά Ομπάμα Ονειρα ότι να 'ναι ΠΑΙΔΙ Παραξενα Παρέλαση Παρισι πασοκ Πασχα Περιβαλλον περιεργα πετρελαιοκηλίδα ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Πολιτικη Πολιτισμος Ποταμι Πρέσπες Πρωτομαγιά Πρωτοχρονιάς ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρωσια ΣΕΙΡΗΝΕΣ σεισμός Σινεμα στρατος συλλαλητήριο Συνταγές ΣΥΝΤΑΓΜΑ Συριζα Σχεσεις Σώρρας Ταϊβάν Ταινιες Ταξιδι Τατσόπουλος τεστ Τεχνες Τεχνολογία Τζορτζ Μάικλ Τηλεοπτικές άδειες Τοπικα Τουρισμός Τουρκια τροικα Τρομοκρατία Τσιπρας Υγεια Υπολογιστες Φθινοπωρο Φύση ΦΩΤΙΕΣ χιονια Χορός ΧΡΗΣΙΜΑ Χριστούγεννα Χρυσής Αυγή ψαρεμα Ψυχολογία Ψωνίζουμε Ελληνικά Aνάπτυξη ACTA ANONYMOYS Brexit Celebrities EKTATO epic fail Euro 2012 Eurovision Facebook Gaming GOOD NEWS Grexit Hollywood Internet ISIS Lifestyle Media nerit.gr Norman Atlantic Sandy Sex Showbiz sok Survey SURVIVOR Twitter viral X-Files